Scroll Top

Termes i condicions

[divider md_height=”80″ lg_height=”80″]

AVÍS LEGAL

La web de l’Abadia de Montserrat, té per objecte fer conèixer les activitats que es duen a terme al Santuari i els serveis que ofereix al públic en general. L’Abadia de Montserrat amb NIF R0800106G, ubicada al Monestir de Montserrat, es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda en la seva web o en la seva configuració i presentació d’aquesta. En accedir a aquesta pàgina web s’accepta que l’Abadia de Montserrat no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l’accés o ús de la informació de la web o per l’accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquesta web. El Copyright del material contingut en aquest web és propietat de l’Abadia de Montserrat, de L’AGRICOLA REGIONAL, SA (L’ARSA) i de Central de Reserves de Montserrat, SAU (CRM, SAU) . L’accés a qualsevol tipus de contingut de la web de l’Abadia de Montserrat no implica cap llicència per a la seva reproducció i/o distribució i no està permès fer-ho sense el consentiment previ de l’Abadia de Montserrat. Les referències eventuals que es facin a la web de l’Abadia de Montserrat de qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial, el fabricant o subministrador, etc. que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica suport, patrocini o recomanació per part de l’Abadia de Montserrat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: ABADIA DE MONTSERRAT

Domicili Social: LG MONESTIR, S/N – 08199 MONTSERRAT (BARCELONA)

Nº d’Id: R0800106G

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses de la “Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia” amb el número 813 de la Secció Especial, Grup B

E-mail: direccio@larsa-montserrat.com

Nom del domini: www.abadiamontserrat.net

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ABADIA DE MONTSERRAT en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de ABADIA DE MONTSERRAT amb les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, sempre que s’hagi autoritzat prèviament mitjançant la marcació de la casella d’autorització al formulari web. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per ABADIA DE MONTSERRAT així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part d’ ABADIA DE MONTSERRAT i seran de productes i serveis relacionats amb el sector ABADIA DE MONTSERRAT.
  2. Realitzar estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a ABADIA DE MONTSERRAT.
  4. Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.

D’igual manera, en marcar la casella d’autorització consent que les seves dades siguin facilitades a les empreses: L’AGRICOLA REGIONAL, S.A , y CENTRAL RESERVES MONTSERRAT, SAU, perquè siguin tractats amb les finalitats esmentades anteriorment.

ABADIA DE MONTSERRAT informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Complimentant i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d’ ABADIA DE MONTSERRAT. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. En el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l’usuari haurà d’acceptar la casella amb aquesta finalitat de manera expressa.

Totes les dades sol·licitades a través d’ ABADIA DE MONTSERRAT són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, ABADIA DE MONTSERRAT no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

ABADIA DE MONTSERRAT garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu D.N.I. A través dels següents mitjans:

  1. E-Mail: direccio@larsa-montserrat.com
  2. Correu Postal: LG MONESTIR, S/N – 08199 MONTSERRAT (BARCELONA).
  3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: direccio@larsa-montserrat.com.

D’igual forma, ABADIA DE MONTSERRAT ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

SEGURETAT

ABADIA DE MONTSERRAT utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Aquest lloc web és propietat d’ ABADIA DE MONTSERRAT Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’ABADIA DE MONTSERRAT, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per ABADIA DE MONTSERRAT, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’ABADIA DE MONTSERRAT l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit d’ ABADIA DE MONTSERRAT.

Els continguts proporcionats per ABADIA DE MONTSERRAT estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ ABADIA DE MONTSERRAT o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. ABADIA DE MONTSERRAT no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ABADIA DE MONTSERRAT tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a ABADIA DE MONTSERRAT, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

ABADIA DE MONTSERRAT ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, ABADIA DE MONTSERRAT no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. ABADIA DE MONTSERRAT declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

ABADIA DE MONTSERRAT es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas ABADIA DE MONTSERRAT, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

ABADIA DE MONTSERRAT no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. ABADIA DE MONTSERRAT no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web d’ ABADIA DE MONTSERRAT com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.

Política de privacitat en les xarxes socials oficials de L’ AGRICOLA REGIONAL, SA

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de L’ AGRICOLA REGIONAL, SA a la xarxa social.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD ) i el Reial Decret 1720 /2007, de 21 de desembre , pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ( en endavant, RDLOPD ) L’ AGRICOLA REGIONAL, SA desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de L’ AGRICOLA REGIONAL, SA en la mateixa . L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial de L’ AGRICOLA REGIONAL, SA suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

2. Dades de menors d’edat o incapaços.

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze ( 14 ) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze ( 14 anys) a la pàgina oficial de L’ AGRICOLA REGIONAL, SA en la mateixa . Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, L’ AGRICOLA REGIONAL, SA adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial de L’ AGRICOLA REGIONAL, SAL’ AGRICOLA REGIONAL, SA quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer.

L’usuari queda informat que L’ AGRICOLA REGIONAL, SA, amb domicili social a LG MONESTIR, S/N – 08199 MONTSERRAT (BARCELONA) , ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de L’ AGRICOLA REGIONAL, SA en aquesta xarxa social , sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l’entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial.

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal , informació i consentiment.

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a L’ AGRICOLA REGIONAL, SA a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat de L’ AGRICOLA REGIONAL, SA amb la finalitat d’oferir informació de L’ AGRICOLA REGIONAL, SA, per correu electrònic , fax , SMS , MMS , comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic , present o futur , que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin , intercanviar informació amb L’ AGRICOLA REGIONAL, SA i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l’usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure , inequívoc , específic , informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per L’ AGRICOLA REGIONAL, SA per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial de L’ AGRICOLA REGIONAL, SA en aquesta xarxa social , de manera que en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats , no ha d’ utilitzar- ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial de L’ AGRICOLA REGIONAL, SA l’usuari pot compartir textos , fotos , vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma . L’usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent , la present política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de L’ AGRICOLA REGIONAL, SA dades personals , fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l’autorització de tercers.

L’ AGRICOLA REGIONAL, SA tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial – de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals L’ AGRICOLA REGIONAL, SA tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades.

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de L’ AGRICOLA REGIONAL, SA a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial de L’ AGRICOLA REGIONAL, SA en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

L’ AGRICOLA REGIONAL, SA únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis

L’ AGRICOLA REGIONAL, SA adverteix l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’hiperenllaços L’ AGRICOLA REGIONAL, SA remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

7. Qualitat de les dades

L’ AGRICOLA REGIONAL, SA adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda , cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’ usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de L’ AGRICOLA REGIONAL, SA en la mateixa.

8. Exercici dels drets d’accés , rectificació , cancel·lació i oposició de les dades.

L’ AGRICOLA REGIONAL, SA informa a l’usuari de la possibilitat d’ exercir els drets d’ accés , rectificació , cancel·lació i oposició mitjançant sol · licitud escrita dirigida a L’ AGRICOLA REGIONAL, SA amb domicili social a LG MONESTIR, S/N – 08199 MONTSERRAT (BARCELONA), o aquella que li substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquests efectes, l’interessat haurà d’enviar a L’ AGRICOLA REGIONAL, SA la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d’usuari a la pàgina oficial de L’ AGRICOLA REGIONAL, SA en la xarxa social, per tal d’identificar inequívocament.

9. Altra informació d’interès

L’ AGRICOLA REGIONAL, SA podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat.

L’usuari pot contactar amb L’ AGRICOLA REGIONAL, SA mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte:

L’ AGRICOLA REGIONAL, SA

Domicili: LG MONESTIR, S/N – 08199 MONTSERRAT (BARCELONA)

Email: direccio@larsa-montserrat.com

Així mateix l’ usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.

[divider md_height=”80″ lg_height=”80″]