31 maig 2019 Divendres La Visitació de la Mare de Déu So 3, 14-16

Una aroma desprèn el text de Sofonies: l’emoció de l’alegria; però encara és més intens quan llegim aquest text pensant en la celebració d’avui: Maria que ja porta a les entra-nyes l’anunci de la seva maternitat, visita la seva cosina molt més avançada en la seva gestació. És una alegria que es comunica, però també és l’experiència que transcen-deix la persona. Quan mirem Maria, sabem com és de veritat el text que llegim: «Tens dintre teu el teu Senyor». Això és el que li diu Elisabet, però això és el que també diem nosaltres a l’Església. Nosaltres podem veure en Maria a gràcia que Déu li ha fet, però també com que Maria és figura de l’Església, també descobrim la gràcia amb què Déu ens ha beneït a cadascú de nosaltres quan participem, estem en comunió i descobrim que el Déu que s’ha fet com nosaltres és a l’entranya de la nostra vida, de la nostra comunitat. ¿Estem contents d’aquesta meravella que ha obrat Déu?
Senyor, que la meva fe no solament sigui per a mi el motiu del meu goig, sinó que el goig de la meva vida il·lumini els qui viuen a les fosques.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin31 maig 2019 Divendres La Visitació de la Mare de Déu So 3, 14-16