24 març 2019 Diumenge III quaresma Ex 3, 1-8a.10.13-15

La lectura ens fa adonar de tres aspectes que cal tenir ben present. El primer és que si Moisès no hagués estat atent al seu entorn, no s’hauria adonat de la bardissa que cremava i no es consumia, però no en té prou amb observar, sinó que s’hi acosta i, aprofundint, troba la realitat de Déu. El segon és que Déu mateix, davant el sofriment del seu poble, li comunica que vol posar-hi remei: «Conec els seus sofriments. Baixaré, doncs, a alliberar-lo». Tercer, envia a Moisès, el qui va voler aprofundir en la realitat que l’envoltava, a anunciar el propòsit de Déu: «El Déu dels vostres pares… m’envia a vosaltres». Aquests tres aspectes de Moisès: l’observació atenta, l’escolta de la Paraula i la missió d’anunciar el desig alliberador de Déu, consideres que encara, avui, ens fan falta persones? Tu pots ser un nou Moisès? Per què?
Senyor, que sàpiga descobrir la profunda realitat de la Teva vida, en la nostra vida.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin24 març 2019 Diumenge III quaresma Ex 3, 1-8a.10.13-15