Scroll Top

1 novembre 2021 dilluns Tots Sants

Ap 7, 2-4.9-14

Quan el llibre de l’Apocalipsi ens diu: «Eren gent de tota nacionalitat, de totes les races, i de tots els pobles i llengües. S’estaven drets davant el tron i davant l’Anyell, vestits de blanc i amb palmes a les mans, i cridaven amb totes les forces: “Hosanna al nostre Déu, que seu al tron”», ens imaginem totes les persones que han fet de veritat l’experiència de Déu. Segurament que avui ho explicaríem amb un altre llenguatge, però el missatge de fons hauria de ser el mateix: aquell qui per la causa de Déu es compromet, coneixerà Déu amb tota la  seva capacitat de comprensió. ¿Tu ets una persona que has compromès la vida per la causa de Déu? Sàpigues que fent això participes de la santedat de Déu. Coneixes algun cas d’aquests?

Senyor, que la teva única santedat il·lumini la nostra fe.