Scroll Top

14 d’octubre 2021 Dijous XXVIII

Rm 3, 21-30

«Déu ha fet conèixer la seva justícia que, per la fe en Jesucrist, fa justos tot els creients, sense cap distinció», diu Pau als de Roma.

Gràcies, Senyor, pel do de la fe que he rebut i que jo, també aprengui a no fer distincions.